Misterhardy logo

Algemene voorwaarden:

Artikel 1 DEFINITIES

1. Verkoop op afstand: een door de verkoper georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand, waaronder internet;

2. Communicatietechniek op afstand: een middel dat wordt gebruikt om overeenkomsten te sluiten zonder dat partijen gelijktijdig persoonlijk aanwezig zijn;

3. Koper: consument (zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) of niet-consument (zijnde een of meerdere personen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf) die de goederen van SchoonOnline.nl afneemt, in een contractuele relatie staat tot SchoonOnline.nl uit hoofde van een gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijk persoon of rechtspersoon die met SchoonOnline.nl een koopovereenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder koper ook verstaan degene op wiens vraag en voor wiens rekening producten worden geleverd;

4. Aanbod: elke aanbieding van goederen en diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde algemene voorwaarden, zoals SchoonOnline.nl die in haar catalogus, folder, website of anderszins naar de koper doet.

Artikel 2 IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

1.  The Wiper Company B.V. met KvK nummer 17097511 handelend onder de naam SchoonOnline.nl statutair gevestigd te Rotterdam. Mailadres: verkoop@Schoononline.nl, Telefoonnummer: 085-8223090, BTW-nummer: NL.8057.76.035 B01 

Artikel 3 TOEPASSELIJKHEID

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, op de uitnodiging tot het doen van een aanbod van SchoonOnline.nl alsmede op alle met SchoonOnline.nl gesloten overeenkomsten.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover zij door SchoonOnline.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

3. SchoonOnline.nl is bevoegd deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden treden in werking vanaf de schriftelijke bekendmaking ervan.

4. Indien ook de koper verwijst naar algemene voorwaarden, wordt de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper bij deze afgewezen.

Artikel 4 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Alle aanbiedingen of prijsopgaven op de internetsite van SchoonOnline.nl, folders en nieuwsbrieven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod aan potentiële kopers. Zij binden SchoonOnline.nl op geen enkele wijze.

2. De overeenkomst komt slechts tot stand nadat het aanbod, middels een volledig ingevuld bestelformulier op de website van SchoonOnline.nl aan SchoonOnline.nl is gedaan en nadat SchoonOnline.nl het aanbod bevestigt middels een opdrachtbevestiging per email.

3. Alle prijzen worden aangegeven in euro, exclusief btw en exclusief verzendkosten.

4. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van een aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld. Na afloop van de geldigheidsduur kan de koper geen beroep meer door op dat aanbod.

5. Eventuele afspraken en toezeggingen zijn tussen koper en SchoonOnline.nl alleen bindend indien deze afspraken en toezeggingen schriftelijk zijn bevestigd door SchoonOnline.nl.

6. De aangeboden goederen worden zo duidelijk mogelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/ of beschreven op de website. Eventuele kleurafwijkingen of vormafwijkingen komen voor risico van koper en kunnen niet leiden tot vernietiging van de overeenkomst.

7. Koper en SchoonOnline.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische of telefonische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra het aanbod is bevestigd middels de opdrachtbevestiging. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding.

8. SchoonOnline.nl is gerechtigd zich van de potentiële koper die bestelt of aanvraagt binnen de wettelijke kaders op de hoogte stellen of hij/ zij aan zijn/ haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van andere feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. SchoonOnline.nl is vervolgens gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan een levering een bijzondere voorwaarde te verbinden.

Artikel 5 LEVERING

1. De genoemde levertijden op de website van SchoonOnline.nl zijn gegeven ter indicatie. De koper kan hier geen rechten aan ontlenen. Indien de specifieke levertijd van een bestelling afwijkt van de genoemde indicatieve levertijden, zal SchoonOnline.nl dit per e-mail melden aan de Koper en een nieuwe verwachte leverdatum opgeven.

2. De Koper heeft het recht de bestelling kosteloos te annuleren op basis van de langere levertermijn, mits dit schriftelijk of per e-mail gemeld wordt aan SchoonOnline.nl binnen de periode tot 48 uur na ontvangst van het vertragingsbericht. Hierna kan Schoononline.nl annuleringskosten van 15,- EUR excl btw per order in rekening brengen.

3. SchoonOnline.nl zal pas na ontvangst van het gehele aankoopbedrag incl. verzendkosten overgaan tot levering van de gekochte goederen, mist uitdrukkelijk anders afgesproken. 

4. Een leveringstermijn vangt aan op het moment dat de betaling is ontvangen.

5. Als plaats van levering wordt aangemerkt het afleveradres dat bij het aanbod door de koper is weergegeven op het digitale bestelformulier, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6. De levering geschiedt middels een door SchoonOnline.nl ingeschakelde koerier voor risico van SchoonOnline.nl. Op het moment dat SchoonOnline.nl de goederen aflevert op het door de koper aangegeven adres gaat het risico over op de koper.

7. Indien SchoonOnline.nl goederen aflevert welke beschadigd zijn, dient de koper dit binnen 48 uur aan SchoonOnline.nl te melden.

8. De wijze van verpakking wordt bepaald door SchoonOnline.nl met in achtneming van de wettelijke voorschriften hieromtrent.

9. Door behoud van de goederen zonder nadere opmerkingen geeft de koper te kennen dat hij /zij de goederen volledig en onherroepelijk accepteert, waarbij de garantiebepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. De koper is derhalve verplicht om de goederen na ontvangst direct te controleren op zichtbare beschadigingen, gebreken en/of tekortkomingen. Eventuele zichtbare beschadigingen, gebreken of tekortkomingen moeten direct, uiterlijk binnen 48 uur, aan SchoonOnline.nl gemeld worden.

Artikel 6 RECLAMES

1. De Koper dient de gekochte zaken bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de Koper in het bijzonder na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd; of de kwantiteit overeenstemt; of het voldoet aan kwaliteitseisen voor normaal gebruik of handelsdoeleinden.

2. Reclames dienen door de Koper binnen 30 dagen na ontvangst van de zaken schriftelijk of per e-mail aan SchoonOnline.nl kenbaar te worden gemaakt.

3.         Zichtbare tekorten/gebreken en/of schades dienen door de Koper op de vrachtbrief of het afleveringsdocument kenbaar te worden gemaakt en binnen 48 uur per e-mail gemeld te worden aan SchoonOnline.nl. Indien bij ontvangst van de zaken op de vrachtbrief of afleveringsdocument geen opmerking is gemaakt met betrekking tot eventuele beschadigde zaken, verpakking en/of emballage geldt dit als volledig bewijs dat de Koper de geleverde zaken bij aflevering in ieder geval uiterlijk in deugdelijke en onbeschadigde staat heeft ontvangen.

4. De zaken waarop de klachten betrekking hebben moeten ter bezichtiging en/of keuring voor SchoonOnline.nl beschikbaar blijven in de toestand waarin deze zich bevonden op het tijdstip dat de gebreken werden geconstateerd en mogen niet worden doorverkocht.

5. Indien de klachten een deel van de geleverde zaken betreffen kan dat geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele partij tenzij de geleverde partij in een dergelijk geval redelijkerwijze niet als bruikbaar is te beschouwen.

6. Elke aanspraak van de Koper vervalt nadat hij/zij het gekochte in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, heeft bedrukt of gesneden, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft laten bewerken of verwerken, heeft laten bedrukken of snijden, danwel aan derden heeft doorgeleverd, tenzij De Koper aantoont dat hij redelijkerwijze niet in staat is geweest de reclame in een eerder stadium aan ons kenbaar te maken.

7. De reclametermijn op door SchoonOnline.nl verzonden facturen bedraagt 8 dagen. Indien binnen die termijn niet schriftelijk tegen de factuur is geprotesteerd wordt deze geacht de onderliggende transactie met SchoonOnline.nl correct weer te geven.

8. Na het verstrijken van de in dit artikel genoemde termijnen wordt de Koper geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd alsdan worden reclames niet meer door SchoonOnline.nl in behandeling genomen.

9. Klachten geven de Koper niet het recht tot opschorting van betalingsverplichtingen over te gaan. 

Artikel 7 PRIJZEN

1. Bij fouten op prijslijsten, advertenties, reclames, brochures en/of het internet, behoudt SchoonOnline.nl zich het recht voor om alsnog de juiste prijs in rekening te brengen.

2. Specificaties en prijzen genoemd op de internetsite kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden. SchoonOnline.nl garandeert niet de juistheid van de vermelde gegevens op de internetsite.

3. De weergegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren. SchoonOnline.nl behoudt zich in het recht voor om kostenverhogende factoren buiten haar schuld door te belasten.

4. Indien een prijs wijzigt van een lopende bestelling, zal SchoonOnline de klant hierover informeren per e-mail. Bij een wijziging van de prijs kan de koper de overeenkomst schriftelijk binnen 5 dagen ontbinden.

Artikel 8 BETALING

1. Betaling dient voorafgaand aan de levering te geschieden. SchoonOnline.nl behoudt zich het recht voor om de levering op te schorten totdat de gehele koopsom betaald is, tenzij met schriftelijke goedkeuring van SchoonOnline.nl anders is overeengekomen, in welk geval koper gehouden is tot volledige betaling binnen de overeengekomen termijn en op de overeengekomen wijze.

2. Bij verkoop op rekening geldt een fatale betalingstermijn van standaard 15 dagen na factuurdatum. Er kan vooraf op klantniveau een afspraak gemaakt zijn voor een betalingstermijn van 30 dagen. De betalingstermijn staat altijd vermeld op de factuur.

3. De factuur wordt digitaal verzonden als pdf-bijlage. Het al dan niet ontvangen van de factuur, is geen reden om niet te betalen en zal de betaaltermijn niet oprekken. De klant kan altijd een kopie factuur opvragen, zowel online als per e-mail of telefoon en zal die binnen 48 uur toegemaild krijgen.

4. Door de Koper gedane betalingen komen eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna in mindering op de vorderingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de klant dat de betaling betrekking heeft op een andere vordering.

5. De koper is gehouden tot stipte betaling van de aan SchoonOnline.nl verschuldigde gelden, bij gebreke waarvan opdrachtgever in verzuim is. Bij de tweede aanmaning berekent SchoonOnline € 9,50 door aan administratiekosten. Indien SchoonOnline de vordering uit handen moet geven, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, met inbegrip van de kosten van (juridische) adviseurs, welke door SchoonOnline.nl worden gemaakt om tot incasso van de door opdrachtgever verschuldigde bedragen te geraken, voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9 GARANTIE

1. SchoonOnline.nl garandeert dat de door haar vervaardigde goederen en geleverde diensten voldoen aan de in de branche gebruikelijk normen.

2. Klachten inzake eventuele gebreken aan door SchoonOnline.nl geleverde zaken kunnen uitsluitend schriftelijk binnen veertien (14) dagen na levering van de betreffende zaak worden ingediend.

3. Aanspraak op garantie vervalt indien de koper en/of derden, zonder toestemming van SchoonOnline.nl, herstel of andere werkzaamheden (heeft laten) verrichten aan het geen door SchoonOnline.nl is geleverd.

4. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie beperkt zich tot één jaar na de levering en sluit garantie uit voor klachten inzake krassen en schade die niet voortvloeit uit normaal gebruik van de goederen.

Artikel 10 AANSPRAKELIJKHEID

1. SchoonOnline.nl sluit uit alle aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die buiten de gegeven garantie en garantietermijn valt, behoudens vorderingen tot nakoming, herstel, ongedaanmaking of schadevergoeding die uitsluitend gebaseerd zijn op opzet of grove schuld door SchoonOnline.nl of één van haar medewerkers.

2. Met het voorgaande heeft SchoonOnline.nl onder andere, maar niet uitsluitend, uitgesloten aansprakelijkheid voor gebreken welke zijn te wijten aan productiefouten in de geleverde goederen van de producenten van de goederen.

Artikel 11 OVERMACHT

1.         Indien blijkt dat de uitvoering van de overeenkomst voor SchoonOnline.nl ten gevolge van overmacht ingevolge artikel 6:75 BW bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is SchoonOnline.nl gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, niet na te komen of door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden onder de mededeling aan de koper van de omstandigheden welke verdere uitvoering bezwaarlijk of onmogelijk maken.

2. Onder overmacht worden onder meer de volgende omstandigheden begrepen: 

a; brand of andere storingen bij SchoonOnline.nl, 

b; stopzetting van de productie van het gekochte product, 

c; transportmoeilijkheden, werkstaking of andere collectieve acties en stremming, 

d; diefstal of verduistering uit magazijnen, werkplaatsen of transportmiddelen van SchoonOnline.nl en soortgelijke omstandigheden en gebeurtenissen, 

e; niet of niet-tijdige levering aan SchoonOnline.nl door toeleveranciers, 

f; niet of niet-tijdige uitvoering van door SchoonOnline.nl aan derden uitbestede werkzaamheden, 

g; in- en uitvoerverboden, 

h; alsmede elke (andere) omstandigheid, waardoor de normale gang bij SchoonOnline.nl wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van SchoonOnline.nl kan worden verlangd.

3. Een gedane aanbetaling zal in geval van overmacht naar rato worden terugbetaald, doch de koper is wel gehouden de reeds door SchoonOnline.nl gemaakte kosten te vergoeden voor zover deze ten gunste van de koper zijn gekomen.

Artikel 12 RECHT VAN RETENTIE EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. SchoonOnline.nl is bevoegd tot toepassing van het haar toekomende recht van retentie (terughouding van de zaak) en behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aangeleverde zaken zolang de koper het door hem verschuldigde niet of niet volledig heeft betaald, alsmede zolang de koper eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming niet heeft voldaan.

Artikel 13 GESCHILLEN EN (VER)NIETIG(BAARHEID) VOORWAARDEN

1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.

2. Voor beslechting van de geschillen, verband houdende met of voortvloeiende uit met koper gesloten of te sluiten overeenkomsten, offertes, opdrachten en transacties is absoluut en relatief bevoegd de rechter die de wet daarvoor aanwijst. Partijen komen overeen dat ten gunste en vrije bepaling van alleen SchoonOnline.nl aanvullend relatief bevoegd is de absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam. Voor zover deze eenzijdige forumkeuze ten aanzien van koper dwingendrechtelijk verboden is, blijft uitsluitend relatief bevoegd de door de wet aangewezen rechter.

3. Als een deel van de overeenkomst inclusief deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst inclusief deze algemene voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, als zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben. Koper verklaart zich akkoord met bovenstaande algemene voorwaarden en privacy policy door het plaatsen van een bestelling.